Project Uzasadnienie I cele

Uzasadnienie i cele


Digital Empowerment – DigEm jest innowacyjnym cyfrowo ulepszonym projektem, który używając nowatorskiego podejścia uczy podstawowych umiejętności ICT oraz zapewnia efektywną drogę uczenia się, szczególnie tym, którzy powoli przechodzą przez proces nauczania lub też nie mają zaufania do nowoczesnych technologii. DigEm rozwija umiejętności porozumiewania się przy zastosowaniu twórczych narzędzi oraz różnorodnych technik przekazu skoncentrowanych na życiu ludzi poprzez opowiadanie historyjek, fotografie, muzykę, filmy wideo i narracje.  DigEm umieszcza uczącego się w centrum metod nauczania jednocześnie polegając na osobistych doświadczeniach angażuje je do różnego rodzaju zadań związanych z przekazem cyfrowym. Przykładem takich działań może być stworzenie dwuminutowego filmu opowiadającego o życiu autora w celu publikacji w Internecie. 
DigEm wprowadza w podstawowe kompetencje ICT poprzez pokazanie zastosowania edytora tekstów do tworzenia skryptów, blogów, używanie obrazów i edycję oprogramowania, użycie Internetu – konta pocztowe i inne usługi/ instruktaże, hobby.  Projektową grupą  docelową są osoby nie posiadające doświadczenia lub posiadające niewielkie umiejętności, osoby społecznie/ towarzysko wyłączone, osoby starsze, kobiety powyżej 45-go roku życia, grupy mniejszości etnicznych zmotywowane do podnoszenia kompetencji zawodowych. 
DigEm zamierza szkolić  trenerów pochodzących z NGO adekwatnie do grup docelowych, w zależności od dostępu do szerszej liczby użytkowników finalnych. Stowarzyszenia/NGO zwykle pracują z więcej niż jedną grupą. W oparciu o zasady określone w metodyce oraz w przewodniku zawierającym kolekcję narzędzi/ toków rozumowania  (idea „one stop shop”), każdy trener czy organizacja będą zdolne przystosować a następnie zastosować projekt dla różnorodnych grup i sytuacji.  Szkolenie finalnych użytkowników zaplanowane jest zgodnie z kursem DigEm w kolejności sprawdzenia wyników metodyki i przewiduje również ocenę szkolenia pilotażowego (uwzględnia dobre i złe praktyki / metody). Projekt jest koordynowany przez DIMITRA ITD. oraz  przez współuczestniczące organizacje partnerskie z ośmiu europejskich państw: Anglii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Czech, Cypru i Grecji
Joomlart